24h Callcenter: 0800 7009 (gratis)

24h Callcenter: 0800 7009

A Saint-Gobain brand - Powered by Glassdrive BV

Snel weer onderweg
bij de grootste autoruit hersteller

Algemene voorwaarden

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Glassdrive en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Het accepteren van een aanbieding of offerte, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
3. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Glassdrive en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
4. In het geval onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
5. In het geval zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2 Offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Glassdrive zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt in het geval het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. In het geval de bestelling van de wederpartij (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Glassdrive daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende bestelling tot stand, tenzij Glassdrive anders aangeeft.
3. Glassdrive is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In het geval een bestelling of opdracht niet wordt aanvaard, deelt Glassdrive dit zo spoedig na ontvangst van de bestelling mede.

artikel 3 Prijzen en meerwerk

1. Alle prijzen worden in beginsel uitgedrukt in Euro en zijn exclusief B.T.W.; deze prijzen worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. – percentage
2. De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of ten gevolge van andere oorzaken.
3. In het geval bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat door voornoemde of andere oorzaken de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, is Glassdrive in redelijkheid gerechtigd hiervoor extra kosten, als meerwerk, in rekening te brengen.
4. In het geval bij de montage van ruiten mocht blijken dat klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails, de lijst of andere met de ruit samenhangende zaken vervangen moeten worden, is Glassdrive gerechtigd deze zaken naar haar redelijk oordeel te vervangen. Glassdrive is in dat geval gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten van vervanging vermeerderd met de verkoopprijs van de betreffende zaak of zaken en werkzaamheden, in rekening te brengen. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Glassdrive op de kosten daarvan onverlet.
5. Het is Glassdrive toegestaan om prijsverhogingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan en die bovendien uit de wet voortvloeien aan de wederpartij in rekening te brengen.
6. De in de offerte of in de overeenkomst genoemde termijnen zijn indicatief en kunnen niet als fataal worden aangemerkt. In het geval van overschrijding van een afgesproken termijn dient de wederpartij Glassdrive schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij Glassdrive een redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Glassdrive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de overschrijding van enige termijn.
7. Het is Glassdrive in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.
8. Glassdrive is vrij in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Glassdrive kan voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder overleg met of toestemming van de wederpartij, derden inschakelen

artikel 4 Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum (als Glassdrive met de wederpartij geen andere afspraak met betrekking tot de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij Glassdrive bij aflevering, bij beëindiging van haar werkzaamheden of bij het ter beschikking stellen van het voertuig betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden.
2. De wederpartij c.q. verzekeringsnemer die verzekerd is tegen de kosten van deze reparatie bij Verzekeringmaatschappij verstrekt hierbij aan Glassdrive opdracht tot reparatie van het op het opdrachtformulier vermelde voertuig, machtigt de genoemde Verzekeringmaatschappij van dit voertuig de schadepenningen rechtstreek uit te (doen) keren aan Glassdrive en machtigt tegelijkertijd Glassdrive tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde reparatie.
3. Wanneer is overeengekomen dat het door de wederpartij verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan Glassdrive betaalt, of wanneer het door deze derde aan Glassdrive betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de wederpartij aan Glassdrive is verschuldigd, blijft de wederpartij aansprakelijk voor volledige betaling aan Glassdrive
4. Voorzover nodig, verleent wederpartij aan Glassdrive de volmacht om de aan Glassdrive verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens wederpartij bij diens verzekeraar, volmacht, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen, onverminderd de verplichting van de wederpartij uit hoofde van artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. Door het enkel feit van het in gebreke blijven van de betaling - zelfs gedeeltelijk - op de vervaldag wordt het netto-bedrag van onze facturen, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig zou zijn, verhoogd met 15 % (met een minimum van 250 EUR) ten behoeve van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Tevens is hij vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de - in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde - wettelijke rente zoals is bepaald in de artikelen 6:119a en 6:120 BW. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Glassdrive toekomende rechten uit de wet of deze Algemene Voorwaarden.
6. De wederpartij is verplicht alle door Glassdrive in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de wederpartij hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

artikel 5 Overmacht

1. Glassdrive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij in het geval hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Glassdrive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Glassdrive niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als overmacht zal onder meer doch niet uitputtend hebben te gelden stakingen, in de ruimste zin des woords, stakingen binnen andere bedrijven, stakingen binnen Glassdrive, werkstakingen van derden, een algemeen gebrek aan (voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie) benodigde zaken of diensten, niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers of niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Glassdrive afhankelijk is, algemene vervoersproblemen en stremmingen van aanvoer, brand, fouten van derden, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, storingen in het internet, storingen in de electriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen in door derden geleverde technologie. Glassdrive heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen in het geval de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Glassdrive zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien Glassdrive ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Glassdrive gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Ontbinding

1. Indien de wederpartij enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, alsmede in geval van faillissement of indien surseance van betaling is aangevraagd of indien de wederpartij onder curatele of bewindstelling wordt gesteld of in geval van stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Glassdrive gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij, naast de overige aan haar toekomende rechten, te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2. Uit hoofde van het bepaalde in lid 1 is Glassdrive gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
3. Indien een van de in lid 1 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, rust op de wederpartij de plicht Glassdrive daarvan onverwijld in kennis te stellen.
4. In het geval de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Glassdrive behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling op de vervaldag de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
2. Alle door Glassdrive in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Glassdrive totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Glassdrive gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tot die tijd zal de wederpartij de geleverde zaken afzonderlijk van zijn eigen voorraad op zijn terrein opslaan. De wederpartij dient alle identificatie middelen, waaronder labels en voorraadadministratie, ten einde de geleverde zaken te kunnen identificeren als zijnde eigendom van Glassdrive, te bewaren. De risico’s zijn ten laste van de wederpartij.
3. Door Glassdrive geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Glassdrive veilig te stellen.
5. Glassdrive heeft het recht de door de wederpartij reeds gedane betalingen in te houden als vergoeding van de door Glassdrive geleden schade en als verrekening van de opengevallen rente.

artikel 8 Ruitreparaties

1. Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan. Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een bij Glassdrive in dienst zijnde medewerker.
2. De wederpartij dient er rekening mee te houden dat sommige van de ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder.
3. Het risico voor het uitvoeren van een ruitreparatie berust bij de wederpartij, tenzij de wederpartij aantoont dat het gebrek of de ontstane schade een gevolg is van een aan Glassdrive toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
4. In het geval de wederpartij niet tevreden is over een ruitreparatie die door Glassdrive door middel van een harsinjectie is uitgevoerd (bijvoorbeeld bij de reparatie van “sterren” en bij de reparatie van “koeienogen”) én de wederpartij Glassdrive binnen 14 dagen na het uitvoeren van deze reparatie de opdracht geeft de ruit te vervangen en Glassdrive zulks opportuun oordeelt, dan wordt het reeds door de wederpartij betaalde terzake van die ruitreparatie, op de kosten van vervanging in mindering gebracht.
5. In het geval een ruit na een door Glassdrive uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, op enig moment vanuit de plaats van de reparatie scheurt of door de uitgevoerde reparatie anderszins verslechtert, en de wederpartij aan Glassdrive de opdracht geeft om de ruit te vervangen, dan wordt de uitgevoerde ruitreparatie in mindering gebracht op de kosten van vervanging. Zelfs als er aan een voorruit meerdere ruitreparaties tegelijkertijd werden uitgevoerd, worden steeds alleen de kosten van één ruitreparatie in mindering gebracht.
6. Wanneer de wederpartij wenst te reclameren, dan dient door hem in ieder geval genoegzaam aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door Glassdrive is uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van het tonen van een origineel opdrachtformulier of factuur.

Milieusticker en ruitvervanging
De milieusticker kan vanwege de speciale lijmlaag maar één keer op een ruit worden bevestigd. Voor een vervangende ruit dient u dus een nieuwe milieusticker aan te schaffen. Mogelijk is dit gedekt door uw verzekeringsmaatschappij /leasemaatschappij. Informeer hierover bij uw verzekeraar/leasemaatschappij. 

Tolvignet en ruitvervanging
Een tolvignet opnieuw gebruiken is helaas niet toegestaan. Bij een vervangende ruit zult u een nieuw tolvignet moeten halen.

artikel 9 Noodruit

1. Wanneer Glassdrive om enige reden niet in staat is om onmiddellijk een originele ruit te plaatsen, kan de wederpartij ervoor kiezen om Glassdrive de opdracht te verstrekken een noodruit te laten plaatsen. Het bedrag aan montagekosten dat hiermee is gemoeid zal door Glassdrive in mindering worden gebracht op de kosten van plaatsing van een originele ruit, wanneer de wederpartij binnen 14 dagen na plaatsing van de noodruit, aan Glassdrive de opdracht verstrekt de noodruit te vervangen door een originele ruit.
2. De aan de wederpartij verstrekte nota in verband met de plaatsing van een noodruit, is slechts een voorschotnota. Glassdrive behoudt zich het recht voor om, wanneer de wederpartij besluit om de noodruit niet door Glassdrive te laten vervangen, additioneel voorrijdkosten, materiaalkosten, kosten voor de milieutoeslag en kosten voor eventuele avond- en/of weekendtoeslag(en) in rekening te brengen, óók in die gevallen waarbij deze kosten en toeslag(en) niet in eerste instantie met de wederpartij zijn afgerekend.
3. Wanneer de wederpartij ervoor kiest een noodruitvoorziening te laten plaatsen, dient de wederpartij zich te houden aan een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en dienen alle ruiten, en een eventueel zonnedak, gesloten te blijven tijdens het rijden.

artikel 10 Garantie

1. Op voor-, zij- en achterruiten geeft Glassdrive 10 jaar garantie op lekvrije montage, indien de sponning van de auto of het ruitrubber in goede conditie zijn.
2. Op voor-, zij- en achterruiten geeft Glassdrive 10 jaar garantie indien de fout aantoonbaar in de fabricage van de ruit zit. Glassdrive zal de ruit dan kostenloos vervangen. Indien de klachten worden veroorzaakt door externe factoren zoals, maar niet uitsluitend: steenslag, schade, ongeval e.d. is garantie uitgesloten.
3. Glassdrive geeft 10 jaar garantie op autoruitreparaties door middel van de harsinjectiemethode. Indien het resultaat onvoldoende is zal het factuurbedrag terugbetaald worden aan de opdrachtgever/klant, indien een nieuwe voorruit geplaatst en betaald wordt.
4. In geval van levering van producten en/of onderdelen daarvan welke Glassdrive van derden heeft verkregen, wordt slechts garantie verstrekt indien en voor zover Glassdrive hiervoor een garantie van haar leverancier heeft verkregen. In dat geval is de garantie aan de wederpartij gelijkluidend aan de garantie die Glassdrive terzake van deze leverancier heeft verkregen. Glassdrive is niet verplicht een aanvraag om garantie in behandeling te nemen indien de wederpartij niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen jegens Glassdrive heeft voldaan.
5. De Glassdrive garantiebepalingen zijn persoonsgebonden en derhalve zonder schriftelijke toestemming van Glassdrive niet met goederenrechtelijk effect overdraagbaar of verpandbaar.

artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Glassdrive voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of welke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van Glassdrive beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. Glassdrive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten, milieuschade en immateriele schade.
2. Glassdrive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Glassdrive is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Glassdrive of haar bedrijfsleiding.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Glassdrive en de door Glassdrive bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
5. Het bepaalde in lid 4 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Glassdrive van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

artikel 12 Klachten

1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden, de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden, het voertuig en de ruiten terstond te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de wederpartij alle hem toekomende rechten.
2. Glassdrive heeft het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de zaak, het voertuig of de ruit(en) waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal de wederpartij Glassdrive voldoende tijd en gelegenheid geven. Het herstel van gebreken waarvoor Glassdrive aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Glassdrive of zonder Glassdrive de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, wordt door Glassdrive niet erkend.
3. De rechten die de wederpartij aan deze Algemene Voorwaarden kan ontlenen, vervallen indien een ander bedrijf dan Glassdrive werkzaamheden aan de ruit heeft verricht nadat de wederpartij de ruit bij Glassdrive heeft laten herstellen of vervangen.

artikel 13 Vrijwaring

1. De wederpartij vrijwaart Glassdrive voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Glassdrive toerekenbaar is.
2. In het geval Glassdrive uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Glassdrive zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Glassdrive, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Glassdrive en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

artikel 14 Digitaal

Een digitale vorm van deze algemene voorwaarden is even geldig en bindend.

artikel 15 Wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Glassdrive.

artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst tussen Glassdrive en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen Glassdrive en een wederpartij zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin Glassdrive statutair is gevestigd.

Wij waarderen uw feedback

Bel mij terug
Uw bericht is succesvol verstuurd. Wij nemen contact met u op.
Wij konden het bericht niet versturen, probeer opnieuw.

Vul je gegevens in en wij bellen je terug, op het door jouw gewenste tijdstip.

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, door te klikken op Bel mij terug gaat u akkoord met ons Privacy- en Cookiebeleid.